Poplatky

Členský poplatok na jeden kalendárny rok

Názov

Cena v €

deti do 15 rokov

2,00

dospelí

4,00

dôchodcovia nad 65 rokov, ZŤP

2,00

Úhrada za vypožičiavanie knižnej jednotky na jeden mesiac

0,00

Úhrada za predĺženie výpožičnej doby knižnej jednotky

0,10 / 1 k.j.

Úhrada za telefonický, e-mailový oznam o rezervácii knižnej jednoty

0,-

Pri registrácii občanov z inej obce má knižnica právo na finančnú zálohu ako protihodnotu do úschovy

min 5,00

Sankčné poplatky čitateľov za porušenie výpožičného poriadku knižnice

Názov

Cena v €

Úhrada za stratu čitateľského preukazu

0,60

Úhrada za poškodenie čiarového kódu

0,50

Úhrada pri strate dokumentu

2,00

Poškodenie knižnej jednotky

1,00

Poplatky za upomienky

Názov

Oddelenie pre dospelých – cena v €

1. upomienka po 30 dňoch

1,00

2. upomienka po 60 dňoch

2,00

3. upomienka po 90 dňoch

3,00

4. upomienka pokus o zmier – doporučene

4,00

E-mailové upozornenie je zasielané len čitateľom, ktorí poskytnú svoju e-mailovú adresu zamestnancovi oddelenia a povolia jej evidenciu v knižničnom systéme.

Ak čitateľ nevráti vypožičané knižničné jednotky ani po piatej upomienke, bude ich knižnica vymáhať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na náklady čitateľa.

 

Náklady na medziknižničnú výpožičnú službu

Názov

Cena v €

Žiadanka MVS

0,-

Poštovné za balík, poistné

Podľa cenníka Slovenskej pošty

Kopírovacie služby (na študijné účely z knižničných dokumentov)

Podľa cenníka poskytujúcej knižnice

Tlač a kopírovacie služby

Názov

Cena v €

Úhrada za vytlačenie čiernobielej strany A4 z PC

0,20

Úhrada za vytlačenie farebnej strany A4 z PC

0,50

Úhrada za vytlačenie farebnej strany A4 – obrázky z PC

0,70

Úhrada za xerokópiu dokumentu A3

0,30

Úhrada za xerokópiu dokumentu A4

0,15

Úhrada za xerokópiu dokumentu A4 – obrázky

0,20

Špeciálne knižnično-informačné služby

Názov

Cena v €

Úhrada za telefonický, e-mailový oznam o rezervácii

0,00

Urýchlené vyhotovenie rešerše do 2 pracovných dní

0,00

Tlač 1 strany rešerše

0,20

Zapožičiavanie kníh z iných knižníc – MVS

Ak sa používateľom žiadaný knižničný dokument nenachádza vo fonde knižnice, knižnica môže pre svojho registrovaného používateľa sprostredkovať vypožičanie formou medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) z inej knižnice v Slovenskej republike. Medziknižničná výpožičná služba je knižnično-informačná služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa získava knižničný dokument alebo jeho časť z knižničného fondu inej knižnice na území Slovenskej republiky. Národným ústredím medziknižničnej výpožičnej služby je Slovenská národná knižnica. Registrovaný čitateľ môže o službu MVS požiadať osobne pri návšteve knižnice prostredníctvom žiadanky MVS, kde uvedie potrebné údaje o dokumente a zaplatí určený poplatok na úhradu nevyhnutných nákladov knižnice spojených s touto službou. Pri výpožičkách MVS sú knižnica a používateľ povinní dodržiavať výpožičné podmienky, ktoré stanoví požičiavajúca knižnica. Urobte si rešerš

Cenník platný od 1.1.2016.