Pozorovanie Slnka

Pozorovanie Slnka 2019: 7. august 2019

Pozorovanie Slnka 2019: 8. júl 2019

Pozorovanie Slnka 2018

Pozorovanie Slnka 2017