Služby

Medziknižničná výpožičná služba – MVS

Ak sa používateľom žiadaný knižničný dokument nenachádza vo fonde knižnice, knižnica môže pre svojho registrovaného používateľa sprostredkovať vypožičanie formou medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) z inej knižnice v Slovenskej republike. Medziknižničná výpožičná služba je knižnično-informačná služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa získava knižničný dokument alebo jeho časť z knižničného fondu inej knižnice na území Slovenskej republiky. Národným ústredím… Continue reading Medziknižničná výpožičná služba – MVS